පහත වීදුරු දෙකෙන් එක වීදුරුවක අපිරිසිදු ජලයත් අනෙක් වීදුරුවේ බීමට සුදුසු ජලයත් දමා ඇත.

බීමට සුදුසු ජලය ඇති වීදුරුව තෝරන්න