කොන්දේසි විරහිත අසීමිත ආදරය,
ඔබ ළඟම රැඳී සිටිමින් නොවෙනස් ශක්තියක් වේ.
ඔබේ ජීවිතයේ නොවෙනස් ශක්තිය කවුරුන්ද?
Please enter both names

ගෙන් ලැබෙන
ආදරය නම් වූ නොවෙනස් ශක්තිය,
ජීවිත කාලයටමයි

Reset
Uploading your photo, please don't close...