ஒருவர் எம்மேல் வைக்கும் நேசம் பலவற்றை சாதிக்கும் சக்தியை எமக்களிக்கும்
உங்களுக்கு அசையாத சக்தியாய் என்றும் வழிகாட்டும் துணையாய் இருப்பது இந்த நேசம்.
உங்களுடன் மாறாத சக்தியாய் இருப்பது யார்?
Please enter both names

,
அவர்களுக்கு வழங்கும் சக்தி இந்த வாழ்க்கை
முழுவதும் நீடிக்கும் ஒன்றாகும்

Reset
Uploading your photo, please don't close...